Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

Seksuaaltervis ja -õigused


Parimad seksuaal- ja reproduktiivtervise näitajad on ühiskondades, kus on tagatud seksuaal-  ja reproduktiivõigused, sooline võrdõiguslikkus, ligipääs haridusele, sh kohustuslikule seksuaalharidusele koolides, elanikkonna võrdne sotsiaalne toimetulek, kõigile kättesaadavad kvaliteetsed seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu teenused ja tänapäevased rasestumisvastased vahendid.
Valdkonna eestkosteorganisatsioonina seisab Eesti Seksuaaltervise Liit hea selle eest, et Eestis oleks seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste valdkonnas selged prioriteedid ja ühtsed põhimõtted ning tagatud tõenduspõhine lähenemine valdkondlike otsuste langetamisel, tegevuste planeerimisel, läbiviimisel ja hindamisel; määratletud tööjaotus valitsusasutuste, kolmanda sektori ja erasektori vahel ning jätkusuutlik rahastuskava.