Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

Noorte seksuaalõigused

 
Rahvusvaheline Pereplaneerimise Föderatsiooni  (2011) järgi on noorte seksuaalõigusteks:
 
1. Õigus võrdsele kohtlemisele
Kõikidel noortel on võrdsed õigused, sh seksuaalõigused. Kedagi ei tohi kohelda diskrimineerivalt lähtuvalt inimese seksuaalsusest, soost, seksuaalsest identiteedist (sh seksuaalsest orientatsioonist), vanusest, usutunnistusest, rahvusest, kodakondsusest, HIV-staatusest, puudest või mistahes muust seisundist.
 
2. Õigus osalusele
Noortel on õigus aktiivselt ja vabalt osaleda otsuste tegemises, mis puudutavad nende elu ja mõjutavad ühiskondlikke muutusi.
 
3. Õigus elule ja turvalisusele
Kõikidel noortel on õigus elule ja vabadusele, ning õigus olla vaba kahjustavatest tegevustest. See hõlmab noorte õigust väljendada oma seksuaalsust olles vaba sunnist ja vägivallast. Kedagi ei tohi ahistada, kahjustada, karistada või tappa lähtuvalt tema seksuaalkäitumisest, sooidentiteedist või seksuaalsuse muul moel väljendamisest, samuti ei või kedagi kahjustada perekonna au kaitsmise eesmärgiga. Eriti peavad noored vallalised naised, HIV-positiivsed, homo- ja biseksuaalsed, interseksuaalsed ja transsoolised noored olema kaitstud kahjustamise ja karistamise eest.
Lastel ja noortel peab olema kaitse igat liiki ärakasutamise ja kahjustamise eest, eriti seksuaalse ärakasutamise, lasteprostitutsiooni, lastega kaubitsemise, sunniviisiliste seksuaaltoimingute ja lastepornograafiasse kaasamise eest. Kahjustavaid traditsioone nagu naiste suguelundite ümberlõikamine, sundvanemlus ja sundabielud tuleb käsitleda noorte seksuaalõiguste kaitse vaatenurgast.
 
4. Õigus privaatsusele
Kõikidel noortel on õigus privaatsusele ja õigus teha autonoomseid otsuseid oma seksuaalsuse kohta privaatselt. Noortel on õigus otsustada kas, millal, kuidas ja kellega jagada informatsiooni oma seksuaalsusega seotud valikute osas. See annab privaatsuse ja konfidentsiaalsuse seksuaal- ja reproduktiivtervishoiuteenustes. See annab privaatsuse ja konfidentsiaalsuse noore seksuaalkäitumist, seksuaalset orientatsiooni, HIV-staatust, kontratseptsiooni kasutamist, suguhaigusi, rasedust või aborti puudutava teabe osas.
 
5. Õigus isiklikule autonoomiale ja õigus olla tunnustatud kui indiviid seaduse silmis
Kõikidel noortel on õigus vabalt otsustada enda seksuaalsusega seotud küsimustes ja kogeda oma seksuaalsust ja sugu nauditaval moel. Seksuaalõigusi võib demokraatlike riikide seadustes piirata vaid juhul, kui on
 vaja tagada üldine ühiskonna heaolu või tervis või kui on vaja kaitsta inimeste õigusi või vabadust. Iga noorte seksuaalõiguste piirang peab olema mitte-diskrimineeriv, sh vanusepiirang.
 
6. Õigus mõttevabadusele ja oma mõtete väljendamisele
Kõikidel noortel on õigus oma seksuaalsusega seonduvaid mõtteid, seisukohti, vajadusi ja soove väljendada sõltumata domineerivate kultuuriliste tavadega või poliitiliste ideoloogiatega seotud piirangutest. Kõikidel noortel on õigus avastada oma seksuaalsust ja peaks olema võimalik unistada ja fantaseerida, vabatahtlikult väljendada oma seksuaalsust ilma hirmu, häbi või süütundeta, samal ajal tunnustades teiste inimeste seksuaalõigusi.
 
7. Õigus tervisele
Kõikidel noortel on õigus parimale kehalisele ja vaimsele tervisele, sh seksuaal- ja reproduktiivtervisele. Noortel on õigus olla kaitstud nende sotsiaalsete, keskkonnaga seotud ja majanduslike tegurite eest, mis on seotud halveneva tervisega.
 
8. Õigus teadmistele ja haridusele
Kõikidel noortel on õigus haridusele ja teabele, sh laiapõhjalisele, sootundlikule ja seksuaalõigusi tunnustavale seksuaalharidusele.
 
9. Õigus otsustada abiellumise ja laste saamise üle
Kõikidel noortel on õigus otsustada, kas, kuidas ja kellega abielluda ja lapsi saada, ja seda keskkonnas, mis tunnustab erinevaid perekonnatüüpe.Noortel, samamoodi nagu täiskasvanutel, on seksuaalõigused, mis kuuluvad inimõiguste hulka.
Üheks põhjuseks, miks noorte seksuaalõigusi mõnikord ei tunnustata, on väärarusaam, et noored ei ole või ei peaks olema seksuaalsed, välja arvatud abielus olevad noored. Teiseks, noorte seksuaalõiguste tunnustamisel on üks põhilisemaid väljakutseid see, kuidas leida tasakaal: ühelt poolt noorte õigus olla kaitstud kahjustavate ja arengut häirivate kogemuste eest ning teisalt, õigus osaleda ja võtta järk-järgult vastutus oma seksuaalõiguste realiseerimise eest. Mõnikord esineb vastuseisu noorte seksuaalõiguste suhtes, kuna arvatakse, et noored ei ole võimelised ise otsustama oma seksuaalsuse üle ning nendes küsimustes peaksid otsustama vanemad. Iga noor areneb siiski talle omases tempos ja raske on välja tuua üldkehtivat vanust, mil kõik noored peaksid saama teatud õigused (nt konfidentsiaalsuse tervishoiuteenuste kasutamisel) või mil teatud kaitsvad sätted kaotavad tähtsuse. Seetõttu tunnustavad mitmed autoriteetsed rahvusvahelised organisatsioonid lähenemisviisi, mille kohaselt tasakaal noore kaitse ja iseotsustamisvõime vahel sõltub igal individuaalsel juhul noore arenevast võimekusest  enda seksuaalsusega seotud otsuseid langetada.

Mida mõeldakse noorte areneva võimekuse all ise otsuseid langetada?
 
See mõiste pärineb ÜRO Laste Õiguste konventsioonist, kus pööratakse tähelepanu vajadusele väärtustada noorte seisukohti ja otsuseid nende areneva võimekuse valguses.
 
Tavaliselt vajavad väikesed lapsed oma otsuste tegemisel rohkem kaitset ja abi oma vanematelt kui teismelised. Kasvades areneb laste emotsionaalne, intellektuaalne, kehaline ja vaimne võimekus. Samal ajal on noorte teadmised ja kogemused seksuaalsusest piiratumad võrreldes täiskasvanutega.
Noorte areneva võimekuse all mõeldakse seda, et iga noor inimene muutub arengu jooksul järk-järgult üha võimekamaks võtmaks täielikku vastutust oma tegude ja otsuste eest. See toimub erinevatel noortel erinevas tempos. Igas vanuses võib leiduda noori, kes on oma eakaaslastest kogenumad ja küpsemad. Seega, otsides tasakaalu noorte kaitse ja autonoomia vahel tuleb lähtuda pigem iga üksiku noore arengulisest küpsusest kui et mingist kindlast kronoloogilisest vanusest.

Noorte seksuaalõiguste juures on oluline roll täiskasvanutel (vanematel, nõustajatel, pedagoogidel, meedikutel jt), kes vastutavad selle eest, et noorte õigused oleksid kaitstud igas vanuses. See tähendab muuhulgas seda, et täiskasvanud kindlustavad soodsa arengukeskkonna, samal ajal kindlustades laste kaitse kahjulike kogemuste eest arenguperioodil, mil lastel ei ole vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi, et ennast ise täiel määral kaitsta. Täiskasvanud saavad pakkuda noortele teavet, positiivset ja toetavat keskkonda seksuaal- ja reproduktiivtervise küsimustes. Seejuures ei tohiks täiskasvanud kunagi piirata vastavat teavet ja juurdepääsu haridusele ja konfidentsiaalsetele tervishoiuteenustele, mida noored arenguks vajavad.
 
 
 
Loen lähemalt:
International Planned Parenthood Federation. Exclaim! Young People's Guide to 'Sexual Rights: An IPPF declaration. IPPF, 2011.

 
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun