Kirjuta meile aadressile: estl@estl.ee

EESMÄRGID
 

Eesti Seksuaaltervise Liit on seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste mittetulunduslik eestkosteorganisatsioon Eestis. Meie eesmärgiks on hoida ja parandada inimeste lähisuhteid, seksuaalelu ja tervist. Tegutseme selle nimel ennetuse, seire ja sekkumisega; teeme koostööd kodanikuühiskonna eri tasandi organisatsioonidega; räägime kaasa valdkondlike otsuste langetamisel ja viime läbi koolitusi erinevatele sihtrühmadele. Seisame hea selle eest, et kõigile oleks seksuaaltervisega seotud teave ja heatasemelised teenused kättesaadavad.

Eesti Seksuaaltervise Liit lähtub oma töös IPPFi eeskirjadest ja vabaühenduste eetikakoodeksist.

Liidu asutamisel 1994. aastal valisime esmaseks sihtrühmaks noored, sest teismeliste ja noorte hulgas oli kõrge raseduse katkestamise ja seksuaalsel teel levivate haiguste esinemissagedus. Noored on siiani meie keskne sihtrühm, samuti on jäänud prioriteetseks töö pereplaneerimise, rasestumisvastaste vahendite ja HIV/seksuaalsel teel levivate haiguste valdkonnas. Liidu asutamise algusest alates oleme tegelenud seksuaalõiguste kui inimõiguste tutvustamise ja edendamisega Eestis, viimastel aastatel on varasemast veelgi enam panustatud ettevõtmistele soolise võrdõiguslikkuse edendamise ning vägivalla ennetuse ja abi suunal.


Noorte seksuaalharidus


Töö noortega on meie jaoks oluline olnud Liidu asutamisest saadik. Aitame noortel teadvustada oma seksuaalõigustest ja teha seeläbi informeeritumaid valikuid elus. Panustades noorte seksuaalharidusse (juhindudes Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regiooni holistilise seksuaalhariduse ja noortele suunatud seksuaalterviseteenustesse (tasuta noorte nõustamiskeskused), aitame kaasa sellele, et kasvaksid senisest tervemad ja õnnelikumad põlvkonnad.
Kaitseme noorte õigust turvalisele seksuaalsele arengule kooskõlas Lapse Õiguste Konventsiooniga, mis aitab ennetada soovimatuid rasedusi, haigusi, vägivalda ja diskrimineerimist.
Meie organisatsiooni juhatusse ja töörühmadesse kuuluvad ka noored, see aitab meil paremini mõista noorte vajadusi seksuaal- ja reproduktiivtervise valdkonnas ja langetada noortega kui partneritega  jagatud otsuseid. Nii mõnigi kunagine vabatahtlikust noor kaasalööja on kasvanud meie töötajaks.


Rasestumisvastaste vahendite kättesaadavus


Rasestumisvastaste vahendite kättesaadavus, nende kasutamise suhtes informeeritud valikute tegemine ja tõhusate vahendite kasutamine on üks inimõiguste hulka kuuluvatest seksuaalõigustest ning hea seksuaal- ja reproduktiivtervise põhialuseid. Tegutseme selle nimel, et kaasaegne ja tõenduspõhine teave ja haridus rasestumisvastastest meetoditest oleks võrdselt kättesaadav kõikidele naistele, meestele ja noortele. Teeme tööd, et barjäärideta heatasemeline rasestumisvastaste vahendite teave ja nõustamine oleksid samuti kättesaadavad. Et igale inimesele oleks tagatud parim valik rasestumisvastastest vahenditest, lähtudes tema individuaalsetest vajadustest, võimalustest ja ohutusest. Viime läbi koolitusi rasestumisvastastest vahenditest erinevatele sihtrühmadele, sh meedikutele.


HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate haiguste vähendamine


Meie eesmärgiks on vähendada seksuaalsel teel ülekantavate haiguste, sh HIV, esinemissagedust ja haigestumusega seotud kahjusid. Anname oma panuse, et HIV-sse nakatumine, mis on üks suuremaid rahvatervise probleeme Eestis, ei suureneks seksuaalse ülekande teel ning nakatumine noorte hulgas jätkuvalt väheneks. Seisame HIV-sse nakatunute õiguste ja võrdsete võimaluste eest. Toetame HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate haiguste mitmekülgset käsitlemist seksuaalhariduse kaudu, soodustame teadlikkust topeltmeetodist seksuaaltervise kaitsel (kondoom pluss rasestumisvastane vahend) ja peame oluliseks kondoomide lihtsat kättesaadavust.


Õigus aborti teha


Toetame naiste õigust valikuvabadusele soovimatu raseduse korral ning õigust katkestada oma rasedust legaalselt ja turvaliselt. Seisame hea selle õiguse avaliku tunnustamise ja toetavate poliitiliste otsuste eest. Abordiga seotud turvalised, naiste vajadusi arvestavad ja  tõenduspõhised tervishoiuteenused peavad jätkuvalt olema barjäärideta ja võrdselt kättesaadavad üldise tervishoiusüsteemi osana, eriti noortele naistele. Meie suunaks on selgitada avalikkusele, otsusetegijatele ja spetsialistidele ebaturvalise abordiga seonduvaid terviseriske ja üldiseid inimõigusi. Me jälgime ja analüüsime abordi suundumusi Eestis, osaleme avalikus arutelus ja valdkondlike otsuste langetamisel.
 

Seksuaalõiguste teadlikkus


Seksuaalsus on inimelu loomulik ja väärtuslik osa. Tegutseme selle nimel, et seksuaal- ja reproduktiivõigused oleksid tagatud kõikidele inimestele kui rahvusvaheliselt tunnustatud põhilised inimõigused. Et praeguse ja tulevase põlvkonna naistel, meestel ja noortel oleks võimalik omada kontrolli oma keha üle ja seeläbi otsustada enda elu ja tuleviku üle. Kõikidel inimestel peab olema õigus otsustada oma võimaliku raseduse ja lapsesaamise üle, samuti selle üle, kas ja kui mitu last ja millal saada. Igas vanuses ja erineva seksuaalse identiteediga inimestel on õigus elada tervet ja turvalist seksuaalelu, ilma soovimatu raseduse, seksuaalsel teel leviva haiguse või HIV riskita, kogemata soolist või seksuaalset diskrimineerimist või vägivalda. Inimestel on õigus saada kaasaegset teavet rasestumisvastaste vahendite ja seksuaaltervise kohta laiemalt ning neile peavad olema kättesaadavad hea tasemega terviseteenused.


Soolise võrdõiguslikkuse edendamine


Seisame soolise võrdõiguslikkuse edendamise eest. Usume, et sooline ebavõrdsus ja vastavad hoiakud on üheks riskiteguriks, mis negatiivses suunas mõjutab nii meeste kui naiste tervisekäitumist ja tervisealase abi otsimist. Toetame naiste õigust otsustada oma keha ja viljakuse üle. Viime läbi soolise vägivalla tõkestamisele suunatud tegevusi.


Vägivallavaba elu


Seisame hea selle eest, et kõikidel inimestel oleks õigus elada turvalist ja vägivallavaba elu, kogemata kiusamist, ahistamist, pere-, lähisuhte-, kohtingu-, seksuaalvägivalda või mõnda muud vägivalla liiki. Soovime teadvustada soolise vägivalla olemust ja ulatust ning sellega seotud terviseriske. Algatame ja viime läbi abistavate teenuste loomist seksuaalvägivalla ohvritele.


Valdkonna eestkosteorganisatsioon


Valdkonna eestkosteorganisatsioonina seisab Eesti Seksuaaltervise Liit hea selle eest, et Eestis oleks tugev avalik, poliitiline ja finantsiline toetus seksuaal- ja reproduktiivtervisele ja –õigustele. Peame oluliseks, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste valdkonnas oleksid selged prioriteedid ja ühtsed põhimõtted ning igal tasandil oleks tagatud tõenduspõhine lähenemine seadusloomes, valdkondlike otsuste langetamisel, tegevuste planeerimisel, läbiviimisel ja hindamisel; määratletud tööjaotus valitsusasutuste, kolmanda sektori ja erasektori vahel ning jätkusuutlik rahastuskava.
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist või sulgedes teate, nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes enda poolt kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. loe rohkem
Nõustun